• De kwaliteit van onze mensen bepaald de kwaliteit van onze dienstverlening.

  • We beschikken over de vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren

Accountancy

Jaarverslaggeving
De jaarrekeningregels zijn verschillend voor diverse ondernemingen. De omvang en de branche hebben hier sterke invloed op.

Voor de meeste Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van toepassing. De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze Richtlijnen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regelingen, zoals voornamelijk opgeschreven in Titel 9 Boek 2 BW.

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt richtlijnen op voor  grote en middelgrote rechtspersonen en voor kleine rechtspersonen.
 
Accountantscontrole
Onze deskundigheid op het gebied van accountantscontrole is groot. Als relatief kleine organisatie hebben wij een substantiële omzet in wettelijke- en vrijwillige controleopdrachten in verschillende branches zoals: bouw- en bouwaanverwant, kunststofindustrie, transport, productie, (groot)handel, verhuur materieel aannemerij/evenementen, recreatie en sport en dienstverlening.
Moens Accountancy B.V. beschikt over een AFM vergunning voor wettelijk verplichte accountantscontroles. In december 2016 heeft NBA onze organisatie met een voldoende beoordeeld.
In het kader van onze kwaliteitsbeheersing werken wij samen met mevrouw Drs. M. van den Bosch RA, die optreedt als onze compliance officer.

Controleaanpak
Een gedegen controle van de financiële verslaggeving is bij Moens Registeraccountants gewaarborgd door haar kwaliteitssystemen. Deze worden periodiek getoetst.

Moens Registeraccountants stelt een controleaanpak samen, die speciaal op uw organisatie is toegesneden.

Onafhankelijkheid
Een controleverklaring verschaft zekerheid over de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving. Een onafhankelijke positie van de controlerend accountant is daarbij een basisvoorwaarde.

Wij als controlerend accountant bewaken onze onafhankelijkheid zorgvuldig. Interne procedures zorgen ervoor dat iedere professional zich aan de voorschriften houdt.

Jaarrekening en advies
Het samenstellen van de jaarrekening doen wij op een transparante wijze die voldoet aan de verslaggevingseisen. De rol van de accountant blijft niet beperkt tot het samenstellen van de ‘cijfers’, maar richt zich ook op praktische management informatie.

Tijdens het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij waardevolle informatie over uw bedrijfsprocessen. Op basis van deze informatie kunnen we u adviseren op diverse disciplines.

Terug naar overzicht